Skip to content Skip to footer
Pomáháme rodinám a přátelům uctít jejich blízké

POHŘEBNÍ SLUŽBA

Vevera s.r.o.

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA 24/7

Kdo se nebojí života,
nebojí se ani smrti.

Arthur Shopenhauer

Firma RV Pohřební služba Vevera s.r.o., IČ: 60719583, DIČ: CZ760719583, se sídlem: Jana Masaryka 1601/32, 586 01 Jihlava, vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.pohrebjihlava.cz

 

Přečtěte si, prosím, pozorně níže uvedené obchodní podmínky. Dokončením objednávky a jejím odesláním objednatel stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka je návrhem smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb či koupi zboží. Smlouva je účinná v okamžiku, kdy po dokončení objednávky bude dodavatelem objednateli doručeno přijetí této objednávky (akceptace).

I.

úvodní ustanovení

1.0.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firma RV Pohřební služba Vevera s.r.o., IČ: 60719583, DIČ: CZ760719583, se sídlem: Jana Masaryka 1601/32, 586 01 Jihlava, (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dodání zboží (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu, jehož je dodavatel provozovatelem. Internetový obchod je dodavatelem provozován na internetové adrese www.pohrebjihlava.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky, kterou provozuje a k nabídce svých služeb a zboží užívá dodavatel a umístěné na adrese www.pohrebjihlava.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.3.     Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4.      Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:

Zboží, které dodavatel nabízí prostřednictvím webového rozhraní k prodeji, přičemž se jedná zejména o zboží pohřebního charakteru.“

uživatelský účet

1.5.     Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel provádět objednávání zboží, či kontaktovat dodavatele za účelem vznesení individuálních požadavků (dále jen „uživatelský účet“).

1.6.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou dodavatelem považovány za správné.

1.7.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

1.8.     Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.9. Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

uzavření smlouvy

1.10. Webové rozhraní obchodu obsahuje portfolio zboží, které jsou dodavatelem nabízeny k odběru a prodeji a to včetně cen dle jednotlivých druhu zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka zboží a jejich cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, kdy objednatel objedná zboží na základě individuální nabídky dodavatele prostřednictvím příslušného formuláře, či telefonického kontaktu.

1.11. Pro objednání zboží vyplní objednatel závazně objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží, jeho číselném označení a počtu kusů (objednávané zboží “vloží“ objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  • způsobu úhrady ceny objednaného zboží
  • údaje o způsobu převzetí či dodání zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.12. Před zasláním objednávky dodavateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel dodavateli kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

1.13. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (specifické požadavky) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.14.  Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí písemné akceptace objednávky učiněné objednatelem, nebo potvrzením upravené objednávky. Akceptaci objednávky může dodavatel zaslat objednateli i elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

1.15. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).

cena zboží a platební podmínky

1.16. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti při osobním odběru, zejména v kterékoliv z provozoven dodavatele, které se nalézají na adresách   uvedených na internetových stránkách dodavatele
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně platební kartou; (pouze na pobočce na adrese Jana Masaryka 32, Jihlava)
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-2408280287/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

1.17. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.18. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy a po zaplacení je zboží odesláno.

1.19.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.20. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

1.21. Dodací doba je 5-10 pracovních dní, tato doba se může změnit v závislosti na velikosti objednávky a na aktuálním množství přijatých objednávek.

přeprava a dodání zboží

1.22. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.23. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.24. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.25. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

odstoupení od smlouvy

1.26. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení§ 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemůže objednatel mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a které bylo upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu.

1.27. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.22 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy dle příslušných právních předpisů odstoupit, má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od dodání zboží či převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od  převzetí zboží, a to na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele .

1.28. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.23 bchodních podmínek se smlouva, případně část smlouvy týkající se navráceného zboží, od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno neprodleně, nejpozději do 14 dnů od  odstoupení od smlouvy. V případě, že objednatel poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200,-Kč (slovy:dvě stě korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být dodavateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Objednatel nese náklady spojené s navrácením zboží dodavateli.

1.29. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží objednatelem dle čl. 1.24 obchodních podmínek je dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

1.30. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.23 obchodních podmínek vrátí dodavatel objednateli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky v hotovosti již při vracení zboží objednatelem. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti objednatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

1.31. Objednatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené objednatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči objednateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 1.28 obchodních podmínek je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení části ceny.

odpovědnost za vady, záruka

1.32. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.33. Dodavatel odpovídá objednateli za to, že dodávané zboží je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že dodané služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou a prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi dodaných informací očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.34. V případě, že věc při převzetí objednatelem není ve shodě se smlouvou, tj. má vady (dále jen „rozpor se smlouvou“), má objednatel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu provedl nápravu buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí a dodání služeb, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

1.35. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

1.36. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje objednatel u dodavatele na adrese jeho provozovny.

další práva a povinnosti smluvních stran

1.37. Objednatel nabývá vlastnictví k dodanému předmětu smlouvy v okamžiku jeho převzetí.

1.38. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.39. Objednatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků dodavatele a který je v souladu s jeho určením.

1.40. Dodavatel je ve vztahu k objednateli jako spotřebiteli vázán příslušnými zákonnými normami.

1.41. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.42. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.43. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a      (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.44. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli.

1.45. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

1.46. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.47. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k dodavateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu dodavatele.

1.48. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatele na elektronickou adresu objednatele.

doručování

1.49. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.50. Zpráva je doručena:

– v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

– v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

závěrečná ustanovení

1.51. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.52. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.53. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování RV Pohřební služba Vevera s.r.o., Jana Masaryka 1601/32, 586 01 Jihlava, adresa elektronické pošty vevera@pohrebjihlava.cz, telefon 605 707 528.

1.54. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2016.

Copyright © 2024 RV Pohřební služba Vevera s.r.o. • Všechna práva vyhrazena